VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI

REA- S s.r.o. PRE DODÁVATEĽOV

ČLÁNOK I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy vzniknuté na základe kúpnych zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou REA- S r.o., so sídlom Mostárenská 9, 977 56 Brezno, IČO: 36 059 099, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8236/S ako objednávateľom a druhou zmluvnou stranou ako dodávateľom. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Odchýlky od týchto VOP sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne v Kúpnej V takom prípade majú odchylné zmluvné dojednania prednosť pred znením týchto VOP.
 3. Tieto VOP sú vydané v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

ČLÁNOK II.

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 1. Objednávateľ je spoločnosť REA- S r.o., so sídlom Mostárenská 9, 977 56 Brezno, IČO: 36 059 099, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8236/S (ďalej len „Objednávateľ“).
 2. Dodávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodáva tovar a/alebo služby na základe zmluvy (ďalej len „Dodávateľ“).
 3. Zmluvné strany podľa týchto VOP sú Objednávateľ a Dodávateľ (ďalej len „Zmluvné strany“).
 4. Tovarom sa rozumie výrobok a/alebo produkt, ktorý sa nachádza v ponuke Dodávateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.
 5. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť a/alebo úžitok, ktorú Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi.
 6. Kúpna zmluva (ďalej len „Zmluva“) je písomný dokument pod týmto názvom, ale aj vzájomne potvrdené návrhy Zmluvných strán, ktoré obsahujú základné náležitosti podľa ods. 8 tohto článku. Zmluvou podľa týchto VOP je aj objednávka Objednávateľa, ktorá spĺňa základné náležitosti podľa ods. 8 tohto článku. Zmluva má vždy písomnú podobu a vyžaduje sa aj pri zmene a/alebo ukončení právneho vzťahu medzi Zmluvnými stranami. V zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok v prípade založenia/vzniku zmluvného vzťahu na základe objednávky objednávateľa pre platnosť takého úkonu a s tým spojený nástup účinkov a záväzkov sa vyžaduje aby takáto Objednávka bola podpísaná priamo štatutárnym zástupcom objednávateľa, ako aj priamo štatutárnym zástupcom dodávateľa, pričom nepostačuje aby objednávka bola podpísaná inou oprávnenou osobou či splnomocnenou osobou, ktorá by bola hoc na takýto úkon splnomocnená osobitným písomným splnomocnením, alebo by jej takéto oprávnenie vyplývalo z výkonu svojej funkcie, ktorú zastáva. V prípade nedodržania tejto podmienky, t.j. podpisu priamo štatutárnym zástupcom objednávateľa a dodávateľa sú takáto objednávka a právny úkon z nej vyplývajúci neplatné a objednávateľa ani dodávateľa nezaväzujú.
 7. V zmysle týchto VOP sa Zmluva považuje za uzatvorenú:
  1. dňom podpísania písomného vyhotovenia Zmluvy oboma zmluvnými stranami alebo
  2. dňom doručenia písomného potvrdenia Dodávateľa, ktorým Dodávateľ akceptuje Zmluvu predloženú Objednávateľom. Za písomnú akceptáciu Zmluvy sa považuje aj scanovaná emailová a faxová podoba, pričom táto musí byť doručená Objednávateľovi aj v originálnej
 8. Zmluva musí obsahovať:
  1. obchodné meno, sídlo, IČO, v prípade právnickej osoby Dodávateľa, meno, priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby Dodávateľa,
  2. obchodné meno, sídlo, IČO Objednávateľa,
  3. IČ DPH Dodávateľa, ak je platcom DPH,
  4. druh tovaru,
  5. množstvo,
  6. kúpnu cenu alebo spôsob jej dodatočného určenia
  7. požadovaný termín a miesto plnenia,
  8. meno, priezvisko štatutárneho orgánu Objednávateľa,
  9. meno, priezvisko štatutárneho orgánu Dodávateľa alebo meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt osoby, ktorá je za Dodávateľa oprávnená vybavovať konkrétnu Zmluvu,
  10. podpis štatutára Dodávateľa a odtlačok pečiatky Dodávateľa v prípade právnickej osoby, podpis Dodávateľa v prípade fyzickej osoby,
  11. podpis štatutára Objednávateľa a odtlačok pečiatky Objednávateľa alebo osoby, ktorá je oprávnená za Objednávateľa vybavovať konkrétnu Zmluvu,
 9. Každá špecifikácia k Zmluve (ústne, písomne, telefonicky), musí byť písomne potvrdená Objednávateľom a takto je pre Dodávateľa záväzná.
 10. Zmluva zaväzuje Objednávateľa až po tom, ako písomne potvrdil Dodávateľ jej akceptáciu. Potvrdená Zmluva je pre Dodávateľa záväzná.
 11. Pre Zmluvné strany sú záväzné údaje uvedené v písomnej akceptácii Zmluvy odoslanej Dodávateľom Objednávateľovi. Ak je medzi Zmluvnými stranami uzavretá osobitná písomná Zmluva, sú pre jej účastníkov záväzné údaje uvedené v tejto
 12. Dodávateľ môže Zmluvu neprijať v prípade, ak Zmluva nie je podpísaná Objednávateľom.

ČLÁNOK III.

MIESTO A ČAS DODANIA TOVARU A/ALEBO DODANIA A/ALEBO VYKONANIA SLUŽBY

 1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar a/alebo dodať a/alebo vykonať službu na mieste a v čase dohodnutom v
 2. Dohodnutý čas dodania tovaru a/alebo dodania a/alebo vykonania služby sa môže predĺžiť o čas, počas ktorého nemohol Dodávateľ dodať tovar a/alebo dodať a/alebo vykonať službu z dôvodu prekážok na strane Objednávateľa.
 3. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar a/alebo dodať a/alebo vykonať službu so súhlasom Objednávateľa aj pred dohodnutým časom. Predčasné plnenie zo strany Dodávateľa nemá vplyv na výšku dohodnutej ceny.
 4. Dodaním tovaru a/alebo dodaním a/alebo vykonaním služby sa rozumie jeho riadne dodanie a/alebo vykonanie Objednávateľovi podľa ods. 1 tohto článku VOP.
 5. Dodávateľ je povinný dodať tovar a/alebo dodanie a/alebo vykonanie služby Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný prevziať tovar a/alebo dodanie a/alebo vykonanie služby v mieste dohodnutom v Objednávateľ potvrdí Dodávateľovi prevzatie tovaru a/alebo dodanie a/alebo vykonanie služby na dodacom liste alebo preberacom protokole, ak tovar a/alebo služby je bez vád, spĺňa kvalitu a Objednávateľom stanovené podmienky v Zmluve.
 6. Spolu s tovarom je Dodávateľ povinný odovzdať Objednávateľovi aj doklady a pokyny vzťahujúce sa na tovar, najmä záručné listy, užívateľskú príručku, návod na obsluhu a dodací
 7. Spolu s dodaním a/alebo vykonaním služby Dodávateľ odovzdá v primeranom čase Objednávateľovi aj doklady a pokyny vzťahujúce sa na dodanie služby.

ČLÁNOK IV.

SPÔSOB DODANIA TOVARU A/ALEBO DODANIA A/ALEBO VYKONANIA SLUŽBY

 1. Ak sa dodáva tovar a/alebo dodáva a/alebo vykonáva služba u Objednávateľa, nebezpečenstvo škody vzniknutej dodaním tovaru a/alebo dodaním a/alebo vykonaním služby znáša Dodávateľ.
 2. Prechod nebezpečenstva škody pri dodaní tovaru a/alebo dodaní a/alebo vykonaní služby prechádza z Dodávateľa na Objednávateľa dňom dodania tovaru a/alebo dodania a/alebo vykonania služby Dodávateľom.

ČLÁNOK V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi cenu za tovar a/alebo dodanie a/alebo vykonanie služby vo výške dohodnutej v
 2. Objednávateľ sa zaväzuje za dodanie tovaru a/alebo dodanie a/alebo vykonanie služby v Zmluve stanoviť cenu uvedenú v cenovej ponuke Objednávateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri stanovení ceny v cenovej ponuke sa Dodávateľ zaväzuje vychádzať z platného cenníka ku dňu uzatvorenia Zmluvy. K cene podľa Zmluvy bude účtovaná príslušná sadzba DPH platná a účinná v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
 3. Ak dôjde k zmene cenníka, Dodávateľ je povinný tento zaslať bezodkladne Objednávateľovi, ktorý sa písomne vyjadrí, či s cenami podľa zmeneného cenníka súhlasí.
 4. Objednávateľ si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym Dodávateľom cenové a platobné podmienky pri konkrétnom tovare a/alebo pri dodaní a/alebo vykonaní konkrétnej služby a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv uzatvorených medzi účastníkmi.
 5. Dodávateľ zašle faktúru podpísanú štatutárom Dodávateľa spolu s odtlačkom pečiatky Dodávateľa Objednávateľovi na adresu, ktorú Objednávateľ uviedol v Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „ZoDPH“).
 6. Vystavená faktúra Dodávateľom je splatná v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru a/alebo dodania a/alebo vykonania služby Dodávateľom.
 7. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Objednávateľ vykoná platbu bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom finančného ústavu Objednávateľa. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom, kedy bude úhrada odpísaná z účtu Objednávateľa.

ČLÁNOK VI.

OMEŠKANIE A SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Dodávateľa s dodaním tovaru a/alebo s dodaním a/alebo vykonaním služby je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od
 2. V prípade porušenia podmienok uvedených v Zmluve, v týchto VOP alebo v prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku sú Zmluvné strany oprávnené odstúpiť od
 3. Pri porušení Zmluvy podľa čl. VII. ods. 2 týchto VOP podstatným spôsobom Dodávateľom, prípadne iným porušením Zmluvy Dodávateľom podstatným spôsobom uvedeným v Zmluve a/alebo týchto VOP alebo v zákone, vzniká Objednávateľovi okrem práva na odstúpenie od Zmluvy aj nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 15% z ceny tovaru a/alebo služby.
 4. Zmluvná pokuta dohodnutá percentuálnou sadzbou z ceny tovaru a/alebo služby je suma z celkovej ceny tovaru a/alebo služby bez DPH uvedenej v Zmluve.
 5. Každá zo Zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, vrátane týchto VOP, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych
 6. Strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Okrem zákonom stanovených prípadov môžu Zmluvné strany odstúpiť od Zmluvy aj v prípadoch uvedených v ďalších odsekoch tohto článku.
 2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy, ak nastane niektorá z nižšie uvedených skutočností:
  1. Objednávateľ alebo Dodávateľ uviedli nepravdivé informácie alebo zamlčali podstatné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie alebo trvanie zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami,
  2. Dodávateľ alebo Objednávateľ podstatným spôsobom porušili Zmluvu alebo konali v rozpore s týmito VOP,
  3. Dodávateľ opakovane porušuje Zmluvu aj napriek písomnému
  4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme s uvedením dôvodu, pre ktorý k odstúpeniu od Zmluvy dochádza. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni doručenia odstúpenia zmluvnej strane.
  5. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na existenciu povinnosti uhradiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu a náhradu škody, ktorá vznikne v súvislosti s porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí vrátane týchto VOP alebo z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

ČLÁNOK VIII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA AKOSŤ TOVARU A ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY A/ALEBO CHYBY DODANEJ A/ALEBO VYKONANEJ SLUŽBY

 1. Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
 2. Objednávateľ je povinný tovar prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po jeho prevzatí za účelom kontroly zhody tovaru so Ak budú pri tejto kontrole zistené vady tovaru, Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť tieto vady Dodávateľovi písomnou formou, najneskôr však do 15 dní od prevzatia tovaru, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto vád tovaru zaniká.
 3. Skryté vady tovaru, ktoré nemohli byť zistené pri prehliadke po prevzatí tovaru, je Objednávateľ povinný oznámiť Dodávateľovi bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa zistenia vád tovaru alebo odo dňa, kedy pri vynaložení odbornej starostlivosti mali byť tieto vady tovaru zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady oznámiť Dodávateľovi v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Objednávateľom.
 4. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že tovar si zachová vlastnosti, ktoré robia tovar použiteľným na dohodnutý, inak obvyklý účel po dobu dohodnutú v Zmluve (záruka za akosť).
 5. Dodávateľ je po uplatnení nárokov z vád tovaru povinný poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť potrebnú na riadne preskúmanie týchto vád tovaru, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku vád tovaru, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady v lehote do 10 dní.

 1. Dodávateľ zodpovedá za nedostatky a/alebo chyby dodanej a/alebo vykonanej služby v čase vykonania a/alebo dodania služby Objednávateľovi.
 2. Objednávateľ je povinný dodanú a/alebo vykonanú službu prevziať alebo zariadiť jej kontrolu čo najskôr po jej prevzatí za účelom kontroly zhody so Ak budú pri tejto kontrole zistené nedostatky a/alebo chyby dodanej a/alebo vykonanej služby, Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť tieto nedostatky a/alebo chyby Dodávateľovi písomnou formou, najneskôr však do 15 dní od dodania a/alebo vykonania služby.
 3. Skryté nedostatky a/alebo chyby dodanej a/alebo vykonanej služby, ktoré nemohli byť zistené pri kontrole, je Objednávateľ povinný oznámiť Dodávateľovi bezodkladne, najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia nedostatkov a/alebo chýb alebo odo dňa, kedy pri vynaložení odbornej starostlivosti mali byť tieto nedostatky a/alebo chyby zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady oznámiť Dodávateľovi v lehote 24 mesiacov odo dňa dodania a/alebo vykonania služby Dodávateľom.
 4. Pokiaľ ide o odstrániteľné chyby a/alebo nedostatky dodanej a/alebo vykonanej služby, ktorých odstránenie nie je spojené s neprimeranými ťažkosťami a nákladmi, Dodávateľ tieto odstráni podľa písomnej
 5. Nedostatky a/alebo chyby dodanej a/alebo vykonanej služby je Objednávateľ povinný oznámiť Dodávateľovi vždy výhradne písomnou reklamáciou, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
  1. dátum uzatvorenia Zmluvy a jej číslo,
  2. špecifikáciu dodanej a/alebo vykonanej služby,
  3. dátum dodania a/alebo vykonania služby Dodávateľom,
  4. uvedenie času, kedy Objednávateľ chyby a/alebo nedostatky dodanej a/alebo vykonanej služby zistil,
  5. označenie druhu a rozsahu chýb a/alebo nedostatkov dodanej a/alebo vykonanej služby a opis, ako sa prejavujú,
  6. podpis Objednávateľa a odtlačok pečiatky Objednávateľa.
 6. Dodávateľ je po uplatnení nárokov z nedostatkov a/alebo chýb dodania a/alebo vykonania služby povinný poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť potrebnú na riadne preskúmanie týchto nedostatkov a chýb, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o ich vzniku, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady v lehote do 5.dní.
 7. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru a/alebo dodania a/alebo vykonania služby Dodávateľom.

ČLÁNOK IX.

NÁROKY Z VÁD TOVARU A ICH UPLATNENIE

 1. Vady tovaru je Objednávateľ povinný oznámiť Dodávateľovi vždy výhradne písomnou reklamáciou, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
  1. dátum uzatvorenia Zmluvy a jej číslo,
  2. špecifikáciu dodaného tovaru,
  3. dátum prevzatia tovaru Objednávateľom,
  4. uvedenie času, kedy Objednávateľ vady tovaru zistil,
  5. označenie druhu a rozsahu vád tovaru a opis, ako sa vady tovaru prejavujú,
  6. podpis Objednávateľa a odtlačok pečiatky Objednávateľa.
  7. Objednávateľ má v prípade vzniku vád tovaru nároky z vád tovaru v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.
  8. Pokiaľ ide o odstrániteľné vady tovaru, ktorých odstránenie nie je spojené s neprimeranými ťažkosťami a nákladmi, Dodávateľ tieto vady tovaru odstráni

ČLÁNOK X.

DORUČOVANIE

 1. Písomnosti ohľadom Zmluvy medzi Zmluvnými stranami sa doručujú osobne, kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými prostriedkami (fax, e‐mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si Zmluvné strany za týmto účelom určia.
 2. Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti zmluvnou stranou, osobou poverenou zmluvnou stranou na preberanie písomností.
 3. Ak pri doručovaní písomností poštou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvie.
 4. Ak pri doručovaní písomnosti kuriérskou službou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej odovzdania kuriérovi.
 5. Písomnosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené momentom vytlačenia správy o ich odoslaní.
 6. Písomnosti doručované prostredníctvom e‐mailu sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

ČLÁNOK XI.

SPRACOVANIE A POUŽÍVANIE ÚDAJOV

 1. Dodávateľ dobrovoľne udeľuje Objednávateľovi svoj súhlas so zhromaždením údajov, ktoré oznámil či oznámi Objednávateľovi v súvislosti so Zmluvou a to i v prípade, že k uzavretiu Zmluvy nedôjde, ďalej Dodávateľ súhlasí so spracovaním údajov v informačnom systéme Objednávateľa, s ich uchovávaním po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu potrebnú na ochranu práv Objednávateľa po jeho skončení a s ich využitím za účelom ponúknutia obchodu a služieb zhotoviteľa, či tretích osôb.
 2. Dodávateľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas, aby v prípade kvalifikovaného omeškania s plnením peňažných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy poskytol jeho identifikačné údaje a údaje o nesplnených záväzkoch informačným centrám poskytujúcim servis o osobách neplniacich svoje splatné záväzky alebo iným subjektom za účelom vymáhania plnenia týchto záväzkov.
 3. Dodávateľ súhlasí s tým, že po dobu uvedenú v bode 1 tohto článku VOP je Objednávateľ oprávnený uchovávať údaje o Dodávateľovi v elektronickej forme.
 4. Ak budú Zmluvné strany spracúvať osobné údaje osôb, ktoré použije na plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy, je povinný tieto osobné údaje spracúvať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Objednávateľ je oprávnený od Dodávateľa požadovať spolu s týmito údajmi aj predloženie dokladu o súhlase udelenom zo strany príslušných dotknutých osôb na spracúvanie osobných údajov (vrátane ich poskytnutia alebo sprístupnenia alebo preukázanie podmienok umožňujúcich spracúvanie týchto osobných údajov aj bez súhlasu príslušných dotknutých osôb.

ČLÁNOK XII.

ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNOSŤ

 1. Ustanovenia Zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
 2. Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi Zmluvnými stranami z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú Zmluvné strany riešiť predovšetkým mimosúdnou cestou a to rokovaním a
 3. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov rokovaním a zmierom, spor vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky v zmysle Civilného sporového poriadku.
 4. Príslušným štátnym orgánom, ktorý má v kompetencii v zmysle Zákona o ARSS aj alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese: Ústredný inšpektorát SOI Odbor medzinárodných vzťahov a ARS Prievozská 32, poštový priečinok 29 827 99 Bratislava a/alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk.

ČLÁNOK XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.01.2016.
 2. Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto VOP bez výslovnej vôle oboch Zmluvných strán stane neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných zmluvných dojednaní. Zmluvné strany sú povinné také ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením tak, aby zostal zachovaný hospodársky a právny účel, ktorý bude zodpovedať čo najviac účelu sledovanému uzatvorením
 3. Informácie, údaje, dáta alebo pokyny v akejkoľvek podobe alebo forme, ktoré Objednávateľ poskytol alebo adresoval Dodávateľovi pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, sú určené výlučne pre potreby Dodávateľa, sú považované za dôverné, sú predmetom obchodného tajomstva a to aj po skončení zmluvného vzťahu a nesmú byť prezradené alebo poskytnuté tretím osobám bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa, s výnimkou, ak sa tieto informácie, údaje, dáta alebo pokyny stanú všeobecne známymi alebo ak sa ich zverejnenie alebo sprístupnenie vyžaduje na základe osobitného predpisu.
 4. Dodávateľ je počas trvania Zmluvy povinný oznamovať bezodkladne Objednávateľovi zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v Zmluve alebo objednávke. Dodávateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi skutočnosť, že bolo začaté konkurzné/reštrukturalizačné/exekučné konanie na jeho majetok a tiež, že Dodávateľ rozhodol o svojom zrušení a vstupe do likvidácie. Oznamovaciu povinnosť podľa predchádzajúcej vety je Dodávateľ povinný si splniť voči Objednávateľovi do 15 dní, odo dňa kedy niektorá z uvedených skutočností nastala, a to formou písomného oznámenia doručeného v uvedenej 15-dňovej lehote stanovenej 15-dňovej lehoty.
 5. Zmluvu je možné meniť výlučne písomnými, vzostupne číslovanými dodatkami, podpísanými oboma Zmluvnými
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že žiadne z ustanovení Zmluvy a týchto VOP nemá povahu nekalej obchodne praxe a/alebo nekalej zmluvnej
 7. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP, alebo ich nahradiť novým znením. Objednávateľ oboznámi Dodávateľa so zmenou VOP najneskôr v lehote 10 dní pred dňom účinnosti ich nového Odo dňa účinnosti nových VOP sa tieto budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy, ktoré im podliehajú a ktoré sú v platnosti v deň ich účinnosti.
 8. Zmena VOP sa nepovažuje za porušenie Zmluvy zo strany Objednávateľa. Zmena VOP neoprávňuje Dodávateľa, aby po nadobudnutí účinnosti nového znenia VOP z toho dôvodu neplnil riadne a včas svoje záväzky, ktoré boli Zmluvou dohodnuté, ako aj záväzky, ktoré pre neho vyplývajú z nového znenia VOP.
 9. Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu požiadať o poskytnutie nového znenia týchto VOP v listinnej alebo elektronickej forme spolu s uvedením dňa ich platnosti a účinnosti.
 10. Tieto VOP sú neoddeliteľnou účasťou Zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými Dodávateľ svojím podpisom na Zmluve potvrdzuje, že tieto VOP od Objednávateľa prevzal, prečítal ich, ich obsahu porozumel a s týmto súhlasí.