1.  
  1.  
  1.  
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
SPOLOČNOSTI REA- S  s.r.o.
PRE ODBERATEĽOV
 
ČLÁNOK I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 
1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy vzniknuté na základe kúpnych zmlúv uzatvorených medzi
spoločnosťou REA-S s.r.o., so sídlom Mostárenská 9, 977 56 Brezno, IČO: 36 059 099, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8236/S ako dodávateľom a druhou zmluvnou stranou ako objednávateľom. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 
2. Odchýlky od týchto VOP sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne v Kúpnej zmluve. V takom prípade majú odchylné zmluvné dojednania prednosť pred znením týchto VOP.
 
3. Tieto VOP sú vydané v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že nie sú v likvidácii ani dlžníkmi v procese konania o začatí konkurzného konania, v procese o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie, návrh na vyhlásenie konkurzu u nich nebol zamietnutý pre nedostatok majetku, konkurz nebol zrušený pre nedostatok majetku, a to bez ohľadu na to, či sú tieto skutočnosti zapísané do obchodného registra. V prípade ak sa ktorékoľvek vyhlásenie zmluvnej strany preukáže ako nepravdivé, je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť.
 
5. Zmluvné strany, resp. ich zástupcovia vyhlasujú, že sú oprávnení vstupovať do právnych vzťahov, uskutočňovať právne úkony, ku ktorým sú plne spôsobilí.
 
6. Zmluvné strany si vzájomne zodpovedajú za škodu, ktorá im vznikne v dôsledku nesprávnosti ktorejkoľvek z vyššie uvedených vyhlásení.
 
ČLÁNOK II.
PREDMET ZMLUVY
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
 
1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa tovaru a služby podľa ponuky Dodávateľa na základe objednávky Odberateľa podľa podmienok dohodnutých v tých VOP a v Zmluve.
 
2. Dodávateľ je spoločnosť REA-S s.r.o., so sídlom Mostárenská 9, 977 56 Brezno, IČO: 36 059 099, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8236/S (ďalej len „Dodávateľ“ alebo aj „Predávajúci“).
 
3. Odberateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objednáva tovar alebo služby na základe zmluvy (ďalej len „Objednávateľ“ alebo aj „Kupujúci“).
 
4. Zmluvné strany podľa týchto VOP sú Objednávateľ a Dodávateľ (ďalej len „Zmluvné strany“).
 
5. Tovarom sa rozumie výrobok a/alebo produkt, ktorý sa nachádza v ponuke Dodávateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.
 
6. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť a/alebo úžitok, ktorú Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na základe zmluvy.
 
7. Kúpna zmluva (ďalej len „Zmluva“) je písomný dokument pod týmto názvom, ale aj vzájomne potvrdené návrhy Zmluvných strán, ktoré obsahujú základné náležitosti podľa ods. 8 tohto článku. Zmluva má vždy písomnú podobu a vyžaduje sa aj pri zmene a/alebo ukončení právneho vzťahu medzi Zmluvnými
stranami. V zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok v prípade založenia/vzniku zmluvného vzťahu na základe objednávky objednávateľa  doručenej dodávateľovi sa pre platnosť takého úkonu a s tým spojený nástup účinkov a záväzkov vyžaduje aby takáto Objednávka bola podpísaná priamo štatutárnym zástupcom objednávateľa a tiež aby Objednávka bola potvrdená priamo štatutárnym zástupcom dodávateľa, pričom nepostačuje aby objednávka bola podpísaná  inou oprávnenou osobou či splnomocnenou osobou, ktorá by bola hoc na takýto úkon splnomocnená osobitným písomným splnomocnením, alebo by jej takéto oprávnenie vyplývalo z výkonu svojej funkcie, ktorú zastáva. V prípade nedodržania tejto podmienky, t.j. podpisu priamo štatutárnym zástupcom objednávateľa a štatutárnym zástupcom dodávateľa sú takáto objednávka a právny úkon z nej vyplývajúci neplatné a dodávateľa nezaväzujú a tento nie je povinný plniť.
 
8. V zmysle týchto VOP sa Zmluva považuje za uzatvorenú
 
a) dňom podpísania písomného vyhotovenia Zmluvy oboma Zmluvnými stranami alebo
b) dňom doručenia Zmluvy Dodávateľom Objednávateľovi, v ktorej Objednávateľ akceptuje Zmluvu predloženú Dodávateľom. Za písomnú akceptáciu
Zmluvy sa považuje aj scanovaná emailová a faxová podoba, pričom táto musí byť doručená Dodávateľovi podpísaná v zmysle ods. 8 tohto článku aj
v originálnej podobe.
 
9. Zmluva musí obsahovať:
 
a) obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal, a číslo zápisu v prípade právnickej osoby Objednávateľa,
meno, priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby Objednávateľa,
 
b) obchodné meno, sídlo, IČO Dodávateľa a označenie registra, ktorý Dodávateľa zapísal, a číslo zápisu,
 
c) IČ DPH Objednávateľa, ak je platcom DPH,
 
d) druh tovaru a/alebo služby,
 
e) množstvo,
 
f) kúpnu cenu alebo spôsob jej dodatočného určenia,
 
g) požadovaný termín a miesto plnenia,
 
h) meno, priezvisko štatutárneho orgánu Dodávateľa a jeho podpis,
 
i) meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt osoby Objednávateľa alebo osoby, ktorá je oprávnená vybavovať konkrétnu Zmluvu za Objednávateľa
na základe splnomocnenia,
 
j) podpis štatutára Objednávateľa a odtlačok pečiatky Objednávateľa v prípade právnickej osoby, podpis Objednávateľa v prípade fyzickej osoby alebo
osoby, ktorá je oprávnená vybavovať konkrétnu Zmluvu za Objednávateľa na základe splnomocnenia.
 
10. Každá špecifikácia k Zmluve (ústne, písomne, telefonicky), musí byť písomne potvrdená Dodávateľom.
 
11. Zmluva zaväzuje Dodávateľa až po tom, ako písomne potvrdil Objednávateľ jej akceptáciu. Potvrdená Zmluva je pre Objednávateľa záväzná.
 
12. Pre Zmluvné strany sú záväzné údaje uvedené v písomnej akceptácii Zmluvy odoslanej Objednávateľom Dodávateľovi. Ak je medzi Zmluvnými stranami uzavretá osobitná písomná Kúpna zmluva, sú pre jej účastníkov záväzné údaje uvedené v tejto Kúpnej zmluve.
 
ČLÁNOK III.
MIESTO A ČAS DODANIA TOVARU A/ALEBO DODANIA A/ALEBO VYKONANIA SLUŽBY
 
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar a/alebo dodať a/alebo vykonať službu na mieste a v čase dohodnutom v Zmluve.
 
2. Dohodnutý čas dodania tovaru a/alebo dodania a/alebo vykonania služby sa môže predĺžiť o čas, počas ktorého nemohol Dodávateľ dodať tovar a/alebo dodať a/alebo vykonať službu z dôvodu prekážok na strane Objednávateľa alebo aj z dôvodu omeškania Dodávateľovho dodávateľa.
 
3. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar a/alebo dodať a/alebo vykonať službu so súhlasom Objednávateľa aj pred dohodnutým časom. Predčasné plnenie zo strany Dodávateľa nemá vplyv na výšku dohodnutej ceny.
 
4. Dodaním tovaru a/alebo dodaním a/alebo vykonaním služby sa rozumie jeho riadne dodanie a/alebo vykonanie Objednávateľovi podľa ods. 1 tohto článku VOP.
 
5. Objednávateľ potvrdí Dodávateľovi prevzatie tovaru a/alebo dodanie a/alebo vykonanie služby na dodacom liste a/alebo preberacom protokole.
 
6. Spolu s tovarom Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi aj doklady a pokyny vzťahujúce sa na tovar, najmä záručné listy, užívateľskú príručku, návod na obsluhu, dodací list, ak sú vyššie uvedené doklady a pokyny súčasťou Zmluvy.
 
7. Spolu s dodaním a/alebo vykonaním služby Dodávateľ odovzdá v primeranom čase Objednávateľovi aj doklady a pokyny vzťahujúce sa na dodanie služby.
 
8. Tovar sa považuje za dodaný aj v prípade, že bol v dohodnutom termíne dodania pripravený na odovzdanie Objednávateľovi, avšak Objednávateľ si tento neprevezme.
 
ČLÁNOK IV.
SPÔSOB DODANIA TOVARU A/ALEBO DODANIA A/ALEBO VYKONANIA SLUŽBY
 
1. Ak sa dodáva tovar a/alebo dodáva a/alebo vykonáva služba u Objednávateľa, nebezpečenstvo škody vzniknutej dodaním tovaru a/alebo dodaním a/alebo vykonaním služby znáša Objednávateľ.
 
2. Prechod nebezpečenstva škody pri dodaní tovaru a/alebo dodaní a/alebo vykonaní služby prechádza z Dodávateľa na Objednávateľa dňom dodania tovaru a/alebo dodania a/alebo vykonania služby Dodávateľom.
 
ČLÁNOK V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
VÝHRADA VLASTNÍCTVA
 
1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi cenu za tovar a/alebo dodanie a/alebo vykonanie služby vo výške dohodnutej v Zmluve.
 
2. Dodávateľ sa zaväzuje za dodanie tovaru a/alebo dodanie a/alebo vykonanie služby v Zmluve stanoviť cenu uvedenú v cenovej ponuke prijatej Objednávateľom v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri stanovení ceny v cenovej ponuke sa Dodávateľ zaväzuje vychádzať z platného cenníka ku dňu uzatvorenia Zmluvy. K cene podľa Zmluvy bude účtovaná príslušná sadzba DPH platná a účinná v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
 
3. Dodávateľ si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym Objednávateľom cenové a platobné podmienky pri konkrétnom tovare a/alebo pri dodaní a/alebo vykonaní konkrétnej služby, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv uzatvorených medzi účastníkmi.
 
4. Dodávateľ zašle faktúru podpísanú štatutárom Dodávateľa spolu s odtlačkom pečiatky Dodávateľa Objednávateľovi na adresu, ktorú Objednávateľ uviedol v Zmluve. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „ZoDPH“).
 
5. Vystavená faktúra Dodávateľom je splatná v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru a/alebo dodania a/alebo vykonania služby Dodávateľom. V prípade, ak sa Dodávateľ dostal do omeškania s dodaním tovaru a/alebo dodaním a/alebo vykonaním služby, je cena za dodanie tovaru a/alebo dodanie
a/alebo vykonanie služby splatná v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa, kedy mal Objednávateľ povinnosť dodaný tovar a/alebo dodanú a/alebo vykonanú službu prevziať.
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek námietky proti faktúre Dodávateľa je Objednávateľ povinný uplatniť písomne v lehote do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na neskôr vznesené námietky sa neprihliada, resp. Dodávateľ nie je povinný im vyhovieť.
 
7. Akékoľvek námietky proti faktúre vznesené Objednávateľom, neoprávňujú Objednávateľa k odmietnutiu platby, jej zníženiu alebo oneskoreniu jej zaplatenia. V prípade, že námietky Objednávateľa budú uznané ako oprávnené, je Dodávateľ povinný vysporiadať námietky Objednávateľa do 15 dní od uznania námietky.
 
8. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Objednávateľ vykoná platbu bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom finančného ústavu Objednávateľa. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom, kedy bude úhrada pripísaná na účet Dodávateľa.
 
9. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je oprávnený zadržať alebo započítať kúpnu cenu proti akejkoľvek pohľadávke voči Dodávateľovi, s výnimkou pohľadávok Objednávateľa voči Dodávateľovi, o ktorých bolo už súdom právoplatne rozhodnuté.
 
10. Vlastníkom dodaného tovaru je Dodávateľ. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 
ČLÁNOK VI.
OMEŠKANIE A SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ
 
1. Zmluvné strany sú pre prípad omeškania druhej zmluvnej strany oprávnení odstúpiť od Zmluvy len v prípadoch uvedených v Zmluve, v týchto VOP alebo v prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku.
 
2. V prípade porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas, vzniká Dodávateľovi právo uplatniť si voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný takúto zmluvnú pokutu zaplatiť.
 
3. Pri porušení Zmluvy podľa čl. VII. ods. 2 týchto VOP podstatným spôsobom Objednávateľom, prípadne iným porušením Zmluvy Objednávateľom podstatným spôsobom uvedeným v Zmluve a/alebo týchto VOP a/alebo v zákone, vzniká Dodávateľovi okrem práva na odstúpenie od Zmluvy aj nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 15% z ceny tovaru a/alebo služby.
 
4. Zmluvná pokuta dohodnutá percentuálnou sadzbou z ceny tovaru a/alebo služby je suma z celkovej ceny tovaru a/alebo služby bez DPH uvedenej v Zmluve.
 
5. Právo Dodávateľa na prípadnú náhradu škody nie je zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľom dotknuté, tzn. toto právo ostáva Dodávateľovi zachované.
 
6. Každá zo Zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, vrátane týchto VOP, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
7. Strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk. Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu a splniť si ďalšie povinnosti podľa Zmluvy.
 
ČLÁNOK VII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
1. Okrem zákonom stanovených prípadov môžu Zmluvné strany odstúpiť od Zmluvy aj v prípadoch uvedených v ďalších odsekoch tohto článku.
2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy, ak nastane niektorá z nižšie uvedených skutočností:
 
a) Objednávateľa/alebo Dodávateľ uviedli nepravdivé informácie alebo zamlčal podstatné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie alebo trvanie zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami,
 
b) Objednávateľ alebo Dodávateľ podstatným spôsobom porušili Zmluvu alebo konali v rozpore s týmito VOP,
 
c) Objednávateľ opakovane porušuje Zmluvu aj napriek písomnému upozorneniu,
 
d) Objednávateľ nezaplatil Dodávateľovi kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť o viac ako 30 dní po lehote splatnosti, a to aj bez osobitného upozornenia zo strany Dodávateľa.
 
3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme s uvedením dôvodu, pre ktorý k odstúpeniu od Zmluvy dochádza. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.
 
4. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na existenciu povinnosti uhradiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu a náhradu škody, ktorá vznikne v súvislosti s porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí vrátane týchto VOP alebo z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
ČLÁNOK VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA AKOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY A/ALEBO CHYBY DODANEJ A/ALEBO VYKONANEJ SLUŽBY
 
1. Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
 
2. Objednávateľ je povinný tovar prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po jeho prevzatí za účelom kontroly zhody tovaru so Zmluvou. Ak budú pri tejto kontrole zistené vady tovaru, Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť tieto vady Dodávateľovi písomnou formou, najneskôr však do 5 dní od prevzatia tovaru, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto vád tovaru zaniká.
 
3. Skryté vady tovaru, ktoré nemohli byť zistené pri prehliadke po prevzatí tovaru, je Objednávateľ povinný oznámiť Dodávateľovi bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa zistenia vád tovaru alebo odo dňa, kedy pri vynaložení odbornej starostlivosti mali byť tieto vady tovaru zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady oznámiť Dodávateľovi v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Objednávateľom.
 
4. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že tovar si zachová vlastnosti, ktoré robia tovar použiteľným na dohodnutý, inak obvyklý účel po dobu
dohodnutú v Zmluve (záruka za akosť).
 
5. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Objednávateľom.
 
6. Po zistení akejkoľvek vady tovaru Objednávateľ nie je oprávnený tovar alebo jeho vadnú časť tovaru naďalej používať, nesmie byť ďalej spracovaný až do ukončenia reklamácie (reklamačného konania), inak Objednávateľovi nevznikajú nároky z vád tovaru podľa tejto Zmluvy, resp. z príslušných právnych
predpisov.
 
7. Dodávateľ je po uplatnení nárokov z vád tovaru povinný poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť potrebnú na riadne preskúmanie týchto vád tovaru, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku vád tovaru, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady v lehote do 15 dní.
 
8. V prípade reklamácie množstva alebo kvality, kontrola váhy, meranie a odber vzoriek tovaru musí byť uskutočnený za prítomnosti zástupcu Dodávateľa, príp. aj za prítomnosti vopred dohodnutej medzinárodne akceptovanej nezávislej kontrolnej organizácie.
 
9. Dodávateľ zodpovedá za nedostatky a/alebo chyby dodanej a/alebo vykonanej služby v čase vykonania a/alebo dodania služby Objednávateľovi.
 
10. Objednávateľ je povinný dodanú a/alebo vykonanú službu prevziať alebo zariadiť jej kontrolu čo najskôr po jej prevzatí za účelom kontroly zhody so Zmluvou. Ak budú pri tejto kontrole zistené nedostatky a/alebo chyby dodanej a/alebo vykonanej služby, Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť tieto nedostatky a/alebo chyby Dodávateľovi písomnou formou, najneskôr však do 15 dní od dodania a/alebo vykonania služby.
 
11. Skryté nedostatky a/alebo chyby dodanej a/alebo vykonanej služby, ktoré nemohli byť zistené pri kontrole, je Objednávateľ povinný oznámiť Dodávateľovi bezodkladne, najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia nedostatkov a/alebo chýb alebo odo dňa, kedy pri vynaložení odbornej starostlivosti mali byť tieto nedostatky a/alebo chyby zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady oznámiť Dodávateľovi v lehote 24 mesiacov odo dňa dodania a/alebo vykonania služby Dodávateľom.
 
12. Pokiaľ ide o odstrániteľné chyby a/alebo nedostatky dodanej a/alebo vykonanej služby, ktorých odstránenie nie je spojené s neprimeranými ťažkosťami a nákladmi, Dodávateľ tieto odstráni podľa písomnej dohody.
 
13. Nedostatky a/alebo chyby dodanej a/alebo vykonanej služby je Objednávateľ povinný oznámiť Dodávateľovi vždy výhradne písomnou reklamáciou, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
 
a) dátum uzatvorenia Zmluvy a jej číslo,
 
b) špecifikáciu dodanej a/alebo vykonanej služby,
 
c) dátum dodania a/alebo vykonania služby Dodávateľom,
 
d) uvedenie času, kedy Objednávateľ chyby a/alebo nedostatky dodanej a/alebo vykonanej služby zistil,
 
e) označenie druhu a rozsahu chýb a/alebo nedostatkov dodanej a/alebo vykonanej služby a opis, ako sa prejavujú,
 
f) podpis Objednávateľa a odtlačok pečiatky Objednávateľa.
 
14. Dodávateľ je po uplatnení nárokov z nedostatkov a/alebo chýb dodania a/alebo vykonania služby povinný poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť potrebnú na riadne preskúmanie týchto nedostatkov a chýb, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o ich vzniku, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady v lehote do 30 dní.
 
15. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania a/alebo vykonania služby Dodávateľom.
 
ČLÁNOK IX.
DORUČOVANIE
 
1. Písomnosti ohľadom Zmluvy medzi Zmluvnými stranami sa doručujú osobne, kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými prostriedkami (fax, e‐mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si Zmluvné strany za týmto účelom určia.
 
2. Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti zmluvnou stranou, resp. osobou poverenou zmluvnou stranou na preberanie písomností.
 
3. Ak pri doručovaní písomností poštou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvie.
 
4. Ak pri doručovaní písomnosti kuriérskou službou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej odovzdania kuriérovi.
 
5. Písomnosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené momentom vytlačenia správy o ich odoslaní.
 
6. Písomnosti doručované prostredníctvom e‐mailu sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.
 
ČLÁNOK X.
SPRACOVANIE A POUŽÍVANIE ÚDAJOV
 
1. Objednávateľ dobrovoľne udeľuje Dodávateľovi svoj súhlas so zhromaždením údajov, ktoré oznámil či oznámi Dodávateľovi v súvislosti so Zmluvou a to i v prípade, že k uzavretiu Zmluvy nedôjde, ďalej Objednávateľ súhlasí so spracovaním údajov v informačnom systéme Dodávateľa, s ich uchovávaním po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu potrebnú na ochranu práv Dodávateľa po jeho skončení a s ich využitím za účelom ponúknutia obchodu a služieb Dodávateľa, či tretích osôb.
 
2. Objednávateľ podpisom Zmluvy udeľuje Dodávateľovi súhlas, aby v prípade kvalifikovaného omeškania s plnením peňažných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy poskytol jeho identifikačné údaje a údaje o nesplnených záväzkoch informačným centrám poskytujúcim servis o osobách neplniacich svoje splatné záväzky alebo iným subjektom za účelom vymáhania plnenia týchto záväzkov.
 
3. Objednávateľ súhlasí s tým, že po dobu uvedenú v bode 1 tohto článku VOP je Dodávateľ oprávnený uchovávať údaje o Objednávateľovi v elektronickej forme.
 
4. Ak budú Zmluvné strany spracúvať osobné údaje osôb, ktoré použije na plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy, je povinný tieto osobné údaje spracúvať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovv platnom znení. Dodávateľ je oprávnený od Objednávateľa požadovať spolu s týmito údajmi aj predloženie dokladu o súhlase udelenom zo strany príslušných dotknutých osôb na spracúvanie osobných údajov (vrátane ich poskytnutia alebo sprístupnenia alebo preukázanie podmienok umožňujúcich spracúvanie týchto osobných údajov aj bez súhlasu príslušných dotknutých osôb.
 
ČLÁNOK XI.
ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNOSŤ
 
1. Ustanovenia Zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 
2. Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi nimi z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú Zmluvné strany riešiť predovšetkým mimosúdnou cestou a to rokovaním a zmierom.
 
3. Ak nedôjde k zhode, zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe tejto zmluvy alebo spory súvisiace s touto zmluvou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad a zánik predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Rozhodcovskému súdu Slovenskej živnostenskej komory so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zriadenom Slovenskou živnostenskou komorou podľa jeho rokovacieho poriadku. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozhodcovskom konaní bude rozhodovať jediný rozhodca. Zmluvné strany prehlasujú, že sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia a takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné.
 
ČLÁNOK XII.
OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.03.2020.
 
2. Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto VOP bez výslovnej vôle oboch Zmluvných strán stane neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných zmluvných dojednaní. Zmluvné strany sú povinné také ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením tak, aby zostal zachovaný hospodársky a právny účel, ktorý bude zodpovedať čo najviac účelu sledovanému uzatvorením Zmluvy.
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa postúpiť na tretiu osobu akúkoľvek pohľadávku voči Dodávateľovi vzniknutú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 
4. Informácie, údaje, dáta alebo pokyny v akejkoľvek podobe alebo forme, ktoré Dodávateľ poskytol alebo adresoval Objednávateľovi pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, sú určené výlučne pre potreby Objednávateľa, sú považované za dôverné, sú predmetom obchodného tajomstva a to aj po skončení zmluvného vzťahu a nesmú byť prezradené alebo poskytnuté tretím osobám bez výslovného písomného súhlasu Dodávateľa, s výnimkou, ak sa tieto informácie, údaje, dáta alebo pokyny stanú všeobecne známymi alebo ak sa ich zverejnenie alebo sprístupnenie vyžaduje na základe osobitného predpisu.
 
5. Objednávateľ je počas trvania Zmluvy povinný oznamovať bezodkladne Dodávateľovi zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v Zmluve alebo objednávke. Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi skutočnosť, že bolo začaté konkurzné /
reštrukturalizačné / exekučné konanie na jeho majetok a tiež, že Objednávateľ rozhodol o svojom zrušení a vstupe do likvidácie. Oznamovaciu povinnosť podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ povinný si splniť voči Dodávateľovi do 15 dní, odo dňa kedy niektorá z uvedených skutočností nastala, a to formou
písomného oznámenia doručeného v uvedenej 15-dňovej lehote stanovenej 15-dňovej lehoty.
 
6. Zmluvu je možné meniť výlučne písomnými, vzostupne číslovanými dodatkami, podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že žiadne z ustanovení Zmluvy a týchto VOP nemá povahu nekalej obchodne praxe a/alebo nekalej zmluvnej podmienky.
 
8. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP, alebo ich nahradiť novým znením. Dodávateľ oboznámi Objednávateľa so zmenou VOP najneskôr v lehote 15 dní pred dňom účinnosti ich nového znenia. Odo dňa účinnosti nových VOP sa tieto budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy, ktoré im podliehajú a ktoré sú v platnosti v deň ich účinnosti.
 
9. Zmena VOP sa nepovažuje za porušenie Zmluvy zo strany Dodávateľa. Zmena VOP neoprávňuje Objednávateľa, aby po nadobudnutí účinnosti nového znenia VOP z toho dôvodu neplnil riadne a včas svoje záväzky, ktoré boli Zmluvou dohodnuté, ako aj záväzky, ktoré pre neho vyplývajú z nového znenia VOP.
 
10. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu požiadať o poskytnutie nového znenia týchto VOP v listinnej alebo elektronickej forme spolu s uvedením dňa ich platnosti a účinnosti.
 
11. Tieto VOP sú neoddeliteľnou účasťou Zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami. Objednávateľ svojím podpisom na Zmluve potvrdzuje, že tieto VOP od Dodávateľa prevzal, prečítal ich, ich obsahu porozumel a s týmto súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.